Home Menu

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat wij, als uw behandelend therapeuten-praktijk, een dossier aanleggen. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Het dossier (het dossier van uw kind) bevat naast persoonsgegevens (naam, adres, geboortedatum, huisarts e.d.) ook aantekeningen over de gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

 

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor de behandeling noodzakelijk zijn en die we, na uw expliciete toestemming, hebben opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:
• zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens,
• er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als behandelend therapeuten, samenwerkend in een maatschap, hebben we als enige toegang tot de gegevens in het dossier.
We hebben een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

 

 

De gegevens uit het dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
• Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
• Voor het gebruik voor waarneming, tijdens onze afwezigheid.
• of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
• Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie.
Als we vanwege een andere reden gebruik willen maken van uw gegevens, dan zullen we u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard. Bij minderjarigen gaat deze termijn in vanaf 18 jaar.

Door de bijgevoegde behandelovereenkomst te tekenen geeft u aan dat u kennis heeft genomen van dit document en dat u er mee instemt.

https://www.omgaan.nl/